Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Korszach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Partycypacji Społecznej."

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Łukasz Wiśniewski, ugim_sekretarz@korsze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 897540094. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując termin przewidywanej realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Urząd Miejski w Korszach mieści się na I i II piętrze budynku.
  2. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia nie są dostępne. Schody nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  3. Brak windy, pochylni, platform oraz brak pętli indukcyjnej.
  4. Brak informacji głosowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  5. W pobliżu budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Korszach udostępnienia następującą aplikację mobilną:
eKorsze w wersji dla systemu Android

Do góry